In de vakantieperiode zijn wij gesloten van 5-07-2024 15:00 uur tot 30-07-2024.

In de vakantieperiode zijn wij gesloten van 5-07-2024 15:00 uur tot 30-07-2024.
Mededeling
In de vakantieperiode zijn wij gesloten van 5-07-2024 15:00 uur tot 30-07-2024.

Magazijninrichting, uit voorraad geleverd en makkelijk besteld !

An-ink - Over ons

Over ons

An-ink - Contact

Contact

An-ink - Inkoop van partijen

Inkoop van partijen

An-ink - Klantenservice

Klantenservice

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP ANINK TRADING GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE DUSSEN (NEDERLAND) ARTIKEL 1: ALGEMEEN 1.1 Anink trading is de gebruiker van de algemene voorwaarden en zal hierna aangeduid worden met: “wij”. 1.2 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan voorts tot degenen met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). 1.3 Onder “producten” worden verstaan alle zaken die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd conform tekening c.q. bestelling. ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder toekomstige rechtsbetrekkingen met ons. 2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 2.3 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing. 2.4 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. ARTIKEL 3: AANBIEDING 3.1 Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is. 3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING 4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de door de ons verzonden orderbevestiging door de wederpartij is geaccepteerd dan wel op het moment dat wij met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen. De order bevestiging wordt geacht te zijn geaccepteerd indien de wederpartij de orderbevestiging niet per omgaande schriftelijk heeft afgekeurd. 4.2 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 4.3 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij door ons aan de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd. ARTIKEL 5: PRIJS 5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden. 5.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Nederlandse valuta of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen. Wij zijn gerechtigd om betaling van het equivalente bedrag in Euro’s te vorderen. 5.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden. 5.4 Wij houden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen. 5.5 Het gestelde in artikel 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij de totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 5.6 Ingeval toepassing van artikel 5.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer per keer, en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. 5.7 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, lossing enz., nimmer in onze prijzen inbegrepen. 5.8 Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen. w.o. kisten, pallets kratten, dozen, gitter-boxen, verpakkingsmateriaal of gereedschap, worden afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht 5.9 Meermalen bruikbare emballage wordt door ons tegelijk met de geleverde producten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 5.10 Voor de kosten van de wederpartij geretourneerde emballage, als bedoeld in het vorige lid, wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst door ons aan de wederpartij een creditfactuur verzonden. Het staat de wederpartij niet vrij de emballage met andere facturen te verrekenen, ténzij anders overeengekomen 5.11 De wederpartij is eerst na ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan ons verschuldigde. 5.12 Indien het bedrag van de creditfactuur meer bedraagt dan de wederpartij bij ontvangst van die factuur nog aan ons verschuldigd is, wordt het meerdere binnen 60 dagen na factuurdatum aan de wederpartij voldaan. 5.13 In afwijking van het in de vorige vier leden bepaalde, wordt geen creditfactuur verzonden terzake van in slechte staat geretourneerde emballage, noch terzake van verpakkingsmateriaal dat slechts éénmalig als zodanig kan worden gebruikt. 5.14 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. 5.15 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij tengevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de wederpartij in rekening gebracht. ARTIKEL 6: LEVERING 6.1 Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn. 6.2 De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door ons te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens en tekeningen in ons bezit zijn, dan wel naar onze mening de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door ons een eerste betaling bij bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op de dag waarop deze betaling is ontvangen. 6.3 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 6.4:Je opgegeven leveringstijden zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen. 6.5 De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleverings-tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten waaronder opslag-, vracht- en stallingskosten, conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht. 6.6 Indien meer dan 4 dagen na de overeengekomen datum van in ontvangstneming zijn verstreken zonder dat de afname van de wederpartij heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dit geval is de wederpartij gehouden tot betaling van alle als gevolg hiervan door ons te lijden schade (waaronder alle door ons gemaakte kosten) alsmede 25% van de bruto verkoopwaarde van de producten uit hoofde van annuleringsvergoeding. 6.7 Bij levering op afroep hebben wij het recht, tenzij anders overeengekomen, indien door of namens de wederpartij binnen 3 maanden na bestelling nog niet of niet geheel is afgenomen. de wederpartij schriftelijk te sommeren de termijn te noemen waarbinnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. De wederpartij is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen, bij gebreke waarvan wij de producten op kosten van de wederpartij zullen opslaan en wij onmiddellijk na sommatie eveneens gerechtigd zijn volledige betaling van de wederpartij te vorderen. 6.8 De in artikel 6 7 genoemde, door de wederpartij na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal twee maanden, of zoveel korter als wij dat wensen, met dien verstande dat de door de wederpartij te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan twee maanden, tenzij de wederpartij alsnog schriftelijk instemt met een kortere termijn. Wij zijn jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk terzake van door haar geleden bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect, tengevolge van opslag van de producten als bedoeld in artikel 6.7 6.9 Wij zijn gerechtigd in delen te leveren, wij zullen in dat geval steeds per deellevering het leveringstijdstip opgeven. 6.10 De wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuring van de geleverde producten. Ook als deze keuring niet wettelijk is voorgeschreven ARTIKEL 7: RISICO 7.1 De producten worden geacht te zijn geleverd en door de wederpartij aanvaard, alsmede het risico voor de geleverde producten gaat over op de wederpartij: A. Bij levering af fabriek: zodra de producten in of op het vervoermiddel, bestemt voor vervoer van de producten naar de wederpartij, zijn geladen. Indien levering af fabriek in een schip wordt verlangd, moet dit uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. B. Bij levering af fabriek op afroep: zodra de producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de producten naar de wederpartij en/of vervoer naar een opslagplaats ten behoeve van de wederpartij, al dan niet op diens verzoek of met zijn toestemming, zijn geladen. De wederpartij is verplicht tijdig, doch in elk geval binnen één maand na opdrachtbevestiging door ons het leveringstijdstip van de betrokken hoeveelheden na overleg met ons nauwkeurig schriftelijk aan te geven. C. Bij levering franco werk: zodra de producten zijn aangevoerd en zijn gelost bij het werk of magazijn van de wederpartij, mits aan de verharde weg gelegen, of zover het vervoermiddel (met aanhanger of oplegger) op normale wijze en met volle vracht over een behoorlijk berijdbare weg - dit ter beoordeling van de vervoerder - het werk of magazijn kan bereiken en verlaten. De lossing dient terstond na aankomst te geschieden. De wederpartij is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Heeft de wederpartij zelf verzocht om levering voor een bepaald tijdstip en de wederpartij is alsdan niet aanwezig om de producten in ontvangst te nemen, dan worden de producten geacht door de wederpartij te zijn aanvaard en geaccepteerd en gaat het risico voor de geleverde producten op de wederpartij over. Indien op meer dan één door de wederpartij aan te wijzen losplaats moet worden gelost, kan voor iedere meerdere losplaats door ons tenminste € 100,00, of een nader door ons vast te stellen bedrag, aan vervoerkosten bij de wederpartij in rekening worden gebracht. 7.2 Indien geen afroep als bedoeld onder artikel 7.1 sub b plaatsvindt voor of op het overeengekomen tijdstip, of ingeval opgave van leveringstijdstippen als hiervoor bedoeld binnen de gestelde termijn achterwege blijft, zijn wij, na de wederpartij in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd: 1. De koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding; 2. Voor de hoeveelheid, die niet werd afgeroepen of afgenomen, betaling te eisen, onverminderd ons recht op aanvullende schadevergoeding. Na betaling door de wederpartij gaan de op afroep te leveren producten over in eigendom van de wederpartij, onverminderd het bepaalde in artikel 15 en onverminderd het recht van ons deze producten van ons terrein af te voeren en elders op te slaan. 7.3 Indien ingeval van levering af fabriek of franco werk de producten om welke reden dan ook niet door de wederpartij tijdig op de bestemde plaats worden afgenomen, zal de wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn, Wij zijn alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij te doen opslaan of aan een derde te verkopen. Bij verkoop aan een derde blijft de wederpartij de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde. ARTIKEL 8: TRANSPORT 8.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt het transport/de verzending voor rekening en risico van de wederpartij. 8.2 De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken, zoals bijv, containers, kisten, kratten, dozen, pallets of anderszins, wordt door ons bepaald, tenzij anders overeengekomen. ARTIKEL 9: BETALING 9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken van welke de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan. 9.2 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij door ons anders schriftelijk is aangegeven. Indien door ons buitenlandse valuta zijn aangegeven, geldt dat tegen de koers van de dag die is overeengekomen, bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de koers van de dag van de betaling. 9.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde termijn is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 9,1 genoemde betalingstermijn. 9.4 Bij niet-betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde termijn houden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van €. 250,00, dan wel het equivalent daarvan in Euro's. 9.5 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet. 9.6 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen 9.7 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend. In het laatste geval is de wederpartij gerechtigd een betaling van maximaal 15% van het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld 9.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar 9.9 Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de wederpartij verschuldigde bedrag. ARTIKEL 10: OPSCHORTING EN RETENTIERECHT 10.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar, voor of na de door ons te verrichten prestatie (of een gedeelte daarvan), verplichtingen voldoet. danwel indien na het sluiten van de overeenkomst bij ons bekend geworden omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen 10.2 Te allen tijde (waaronder bij deelleveringen) hebben wij het recht de wederpartij te verzoeken zekerheid. zoals het stellen van een bankgarantie, te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen door de wederpartij, Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten. 10.3 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk van de wederpartij onder ons hebben, indien de wederpartij de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan. geheel of gedeeltelijk niet voldoet 10.4 Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij 10.5 wij houden ons het recht voor onze vordering op de zaken als genoemd in artikel 10.3 met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen ARTIKEL 11: GARANTIE 11.1 Wij garanderen dat het product aan de, in Nederland, normaal geldende kwaliteitsnormen voldoet en de hoedanigheid bezit zoals overeengekomen tussen partijen ARTIKEL 12: RECLAMATIES 12.1 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van een door ons geleverde zaak als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van de zaak, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft 12.2 Indien het in redelijkheid niet mogelijk Is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Ter zake van gebreken die na afloop van één jaar na levering worden ontdekt kan niet meer worden gereclameerd. 12.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit. aantal, maat of afwerking, alsmede verschillende uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren. 12.4 Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet. Ingeval wij onderdelen van een zaak vervangen of ingeval wij een zaak volledig vervangen, worden wij eigenaar van de vervangen (oude) zaak. 12.5 De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee akkoord gaan. 12.6 Een bij aflevering van bij de producten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van levering en wordt geacht de hoeveelheid van de producten juist weer te geven, behoudens tegenbewijs door de wederpartij, Het voorgaande laat onverlet het recht van ons op andere wijze dan door overlegging van genoemde documenten levering te bewijzen 12.7 Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen hiervoor genoemde termijnen zijn gemeld. 12.8 Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiertoe zal de wederpartij alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk 12.9 De wederpartij kan geen aanspraak doen gelden jegens ons terzake van reclame over gebreken van producten zolang de wederpartij enige, ook daar niet rechtstreeks tegenover staande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen 12.10 Indien enige reclame door ons wordt erkend, zijn wij gerechtigd naar onze keuze: 1. de geleverde producten opnieuw te leveren, indien noodzakelijk van één of meer andere fabrieken dan de onze; 2. de wederpartij voor de betreffende leverantie of gedeelte daarvan te crediteren 3. de overeenkomst in overleg met de wederpartij te beëindigen 12.11 Indien wij in overleg met de wederpartij de overeenkomst wensen te beëindigen overeenkomstig artikel 12.10 sub 3), is de wederpartij een annuleringsvergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van de in de overeenkomst genoemde koopprijs, te vermeerderen met door ons reeds gemaakte kosten ARTIKEL 13: TEKENINGEN, BEREKENINGEN EN GEWICHTEN 13.1 indien tekeningen, berekeningen en/of gewichten die betrekking hebben op de te leveren producten door ons worden geproduceerd, hoeven wij niet eerder met producties van de producten aan te vangen, dan nadat schriftelijke goedkeuring door de wederpartij op de door ons vervaardigde tekeningen, berekeningen en/of gewichten is verstrekt 13.2 Indien tekeningen, berekeningen en/of gewichten door derden worden versterkt, zal niet eerder met de productie worden aangevangen nadat deze zijn ontvangen en goedgekeurd door de wederpartij en de wederpartij daarvan schriftelijk mededeling aan ons heeft gedaan Voor verdere gevolgen van onjuistheden, het uitblijven van tekeningen, berekeningen en/of gewichten door derden verstrekt of te maken. zijn wij jegens de tegenpartij niet aansprakelijk ARTIKEL 14: INTELECTUELE ABSOLUTE RECHTEN/GEHEIMHOUDING 14.1 tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen, behouden wij alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht, enz.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, enz. 14.2 de in artikel 14.1 genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijzen worden gebruikt. 14.3 de wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop artikel 14 betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De wederpartij, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen van de strekking als onderhavige bepaling. ARTIKEL15: EIGENDOMSVOORBEHOUD 15.1 De eigendom van de producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst of enige vergelijkbare overeenkomst, geleverde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 15.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan. mag de wederpartij de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 15.3 Het is de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te leveren zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. 15.4 De wederpartij is gehouden ander eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid, en als \ herkenbaar eigendom van ons te bewaren. 15.5 Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen ARTIKEL 16: ONTBINDING 16.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden 16.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, ondermeer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten. 16.3 Indien het bepaalde in artikel 16.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel. ARTIKEL 17: OVERMACHT 17.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voorzover wij ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad, In afwijking van het vorenstaande komt de wederpartij geen recht op ontbinding toe, indien onze nakoming van de overeenkomst tijdelijk niet mogelijk is aangezien onze leverancier de benodigde materialen voor de producten nog niet heeft geleverd. 17.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd Als dergelijke overmacht opgeleverde omstandigheden gelden in ieder geval: verlies. beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier. ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID 18.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevenden en/of ondergeschikten. 18.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of één van onze leidinggevenden en/of ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten. 18.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of één van onze leidinggevenden en/of ondergeschikten, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij de zaak die schade heeft veroorzaakt, heeft gekocht. dan wel tot een bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald. 18.4 Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in sub 18.3 onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op het in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest. 18.5 Het bepaalde in de artikelen 18.2, 18.3 en 18.4 geldt slechts voorzover onze aansprakelijkheid ingevolge de wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van de artikelen 18.2, 18.3 of 18.4 zou volgen. 18.6 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarde in verhouding met de wederpartij is uitgesloten. 18.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de producten welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij worden verricht Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van afnemer. 18.8 Indien deze overeenkomst zaken betreft die wij van derden betrekken of betrokken hebben, is onze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor die leverancier jegens ons verantwoordelijk en/or aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor de wederpartij gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde. ARTLKEL 19: AFWIJKENDE BEDINGEN 19.1 Indien bij verkoop van bepaalde producten bijzondere voorwaarden van ons zijn overeengekomen. prevaleren deze bijzondere voorwaarden voorzover ze betrekking hebben op die bepaalde producten, indien ze in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden zouden ontstaan, voor het overige behouden deze algemene voorwaarden hun gelding. ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 20.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing 20.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 20.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Breda. 20.4 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door één of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (doen) verrichten